Recyklace umožní daný materiál – odpad po určité úpravě znovu využít. Ve stavebnictví lze recykláty použít jako náhradu přírodních surovin a dochází tak nejen k úspoře nákladů, ale i minimalizaci dopadů na životní prostředí.
Například sutě (betonové) či živičné povrchy vozovek jsou po recyklaci na požadované frakce dále využívány do podkladních vrstev zpevněných ploch nebo obslužných komunikací, do násypů a na zásypy výkopů. Všechny zpracovávané materiály/odpady mají zkoušky v akreditovaných laboratořích.
V případě, že jsou odpady (sutě, zeminy, štěrky) znečištěny ropnými látkami  nebo mají vyšší obsah těžkých kovů, nejsou používány ke zpracování na výrobky – recykláty, ale jsou odstraňovány na k tomu určené specializované skládky.

 

Zpracovávané typy materiálů:

Vzhledem k tomu, že společnost disponuje odpovídajícím vybavením a kvalifikovanými pracovníky po dohodě se zákazníkem pro něho připraví požadovaný výrobek.